#1 DIÀLEGS PEL CANVI: La salut com a eina de transformació

A partir del debat “Diàlegs pel canvi: La Salut com a Eina de Transformació”, organitzat per l’Observatori per a la Transformació Social en van diverses perspectives clau sobre el futur del sector de la salut a Catalunya. Aquesta trobada va aplegar veus de diferents àmbits professionals per debatre sobre els reptes i les oportunitats que planteja la transformació social en el sector de la salut.

El debat va posar en relleu la necessitat d’abordar la salut des d’una perspectiva ampla, que inclogui no només l’atenció sanitària sinó també els determinants socials de la salut. Francesc José Maria va destacar els reptes estructurals del sistema de salut, incloent l’excés de centrisme hospitalari i la falta de coordinació entre els diferents nivells assistencials. Angie Rosales va remarcar la importància de donar més protagonisme al pacient i de mesurar l’impacte de les intervencions en salut emocional, subratllant la necessitat d’humanitzar la relació entre professionals i pacients.

Francesc José Maria: “Hem de reconfigurar el marc institucional i vincular-ho amb una necessitat imperiosa de cultura avaluadora dins del sistema. La transparència i la professionalització de la gestió són claus per a la sostenibilitat i l’eficiència del nostre sistema de salut.”

Angie Rosales: “És fonamental donar més protagonisme al pacient i implicar-lo en la seva pròpia atenció. La humanitat dins la relació professional-pacient és insubstituïble, malgrat l’avantprojecte de la tecnologia.”

La tecnologia va ser un tema recurrent, amb opinions que reflecteixen el seu potencial com a eina de transformació, però també els desafiaments que comporta. Roser Fernández va argumentar que la salut digital ha de ser compatible amb l’humanisme, promovent una atenció preventiva, predictiva, personalitzada i participativa.

Roser Fernández: “La salut digital ha de ser un aliat de l’humanisme, facilitant una atenció més preventiva, predictiva, personalitzada i participativa, sense oblidar la importància del factor humà en l’atenció sanitària.”

Els ponents també van tractar la qüestió de l’empoderament dels ciutadans i la importància de l’educació sobre l’ús racional dels recursos sanitaris. Josep Maria Solé va posar èmfasi en abordar els determinants socials de la salut i la necessitat d’una transformació basada en els drets humans, especialment en l’àmbit de la salut mental. I en Josep Pifarré va voler posar de relleu el canvi demogràfic de la societat i la tendència cap a la longevitat. 

Josep Maria Solé: “Abordar els determinants socials de la salut és imprescindible. La transformació del sector ha de basar-se en els drets humans, oferint una reeducació en aquesta matèria als professionals de la salut mental.”

Josep Pifarré: “Ens enfrontem a un canvi de paradigma on el perfil de la població es desplaça cap a la cronicitat i la longevitat. Cal un enfocament preventiu i integrador que tingui en compte els determinants socials de la salut.”

L’esdeveniment va concloure que per aconseguir una transformació social efectiva a través de la salut, cal una col·laboració multidisciplinària que integri els diferents actors del sistema de salut, incloent professionals, pacients, famílies i entitats governamentals. La transformació desitjada requerirà un compromís amb l’innovació col·laborativa, l’eficiència en la gestió dels recursos i una major inclusió dels ciutadans en la presa de decisions sobre la seva pròpia salut.

En definitiva, “Diàlegs pel canvi: La Salut com a Eina de Transformació” va ser un fòrum ric en debat i propostes, que reflecteix una clara voluntat de treballar junts cap a un sistema de salut més just, eficient i centrat en la persona. Les intervencions dels experts van oferir una visió valuosa sobre els camins que podem seguir per afrontar els desafiaments presents i futurs en la salut, destacant la necessitat d’un enfocament més integral i humà.